List/Grid

Tag Archives: kế toán khi chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần

Thông tư số 106/2008/TT-BTC ngày 17/11/2008

Thông tư số 106/2008/TT-BTC ngày 17/11/2008

Thông tư số 106/2008/TT-BTC ngày 17/11/2008 của Bộ Tài Chính ban hành hướng dẫn kế toán khi chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần