List/Grid

Tag Archives: kế hoạch vốn đầu tư của Xã.

Thông tư số 75/2008/TT-BTC ngày 28/8/2008

Thông tư số 75/2008/TT-BTC ngày 28/8/2008

Thông tư số 75/2008/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 28 tháng 8 năm 2008 hướng dẫn quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn.