List/Grid

Tag Archives: Kế hoạch triển khai

Quyết định số 1567/QĐ-TTg ngày  31 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 1567/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 1567/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ ngày  31 tháng 10 năm 2008 Về việc ban hành Kế hoạch triển khai tiếp Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2003 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng giai đoạn 2008 – 2015.

Quyết định số 1766/QĐ-BTP ngày 08/09/2008

Quyết định số 1766/QĐ-BTP ngày 08/09/2008

Quyết định số 1766/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 08/09/2008 phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị định của Chính Phủ số 78/2008/NĐ-Cp ngày 17/07/2008 về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật