List/Grid

Tag Archives: Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP

Quyết định số 12/2009/QĐ-TTg ngày 19/01/2009

Quyết định số 12/2009/QĐ-TTg ngày 19/01/2009

Quyết định số 12/2009/QĐ-TTg ngày 19/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.