List/Grid

Tag Archives: kế hoạch triển khai thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân.

Quyết định số 03/QĐ-BCĐLTTNCN ngày 19/09/2008

Quyết định số 03/QĐ-BCĐLTTNCN ngày 19/09/2008

Quyết định số 03/QĐ-BCĐLTTNCN ngày 19/09/2008 của Ban Chỉ đạo Trung ương phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân giai đoạn 2008 – 2010 của Ban chỉ đạo Trung ương.