List/Grid

Tag Archives: kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26/2008/QH12

Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2009

Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2009

Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Phê duyệt kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15/11/2008 của Quốc hội khóa XII về thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường