List/Grid

Tag Archives: kế hoạch sử dụng đất.

Thông tư 19/2009/TT- BTNMT ngày 02/11/2009

Thông tư 19/2009/TT- BTNMT ngày 02/11/2009

Thông tư 19/2009/TT- BTNMT ngày 02/11/2009 quy định chi tiết về lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.