List/Grid

Tag Archives: IC chíp

Nghị định  số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006

Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006

Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 do Chính phủ ban hành về Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.