List/Grid

Tag Archives: huyện thuộc tỉnh vùng núi cao

Nghị định số 35/2002/NĐ-CP

Nghị định số 35/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số số 35/2002/nđ-cp ngày 29 tháng 3 năm 2002 về việc sửa đổi, bổ sung danh mục a, b và c ban hành tại phụ lục kèm theo nghị định số 51/1999/nđ-cp ngày 8 tháng 7 năm 1999 của chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi).