List/Grid

Tag Archives: huyện Thoại Sơn

Nghị định của Chính Phủ số 53/2003/NĐ-CP ngày 19/05/2003

Nghị định của Chính Phủ số 53/2003/NĐ-CP ngày 19/05/2003

Nghị định của Chính Phủ số 53/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xà, phường, thị trấn thuộc các huyện Thoại Sơn, Phú Tân, Tân Châu và thị xà Châu Đốc, tỉnh An Giang

Nghị định của Chính phủ số 52/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 52/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 52/2005/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2005 về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Long Xuyên và các huyện Tịnh Biên, An Phú, Thoại Sơn, Tân Châu, tỉnh An Giang.

Nghị định số 29/2002/NĐ-CP

Nghị định số 29/2002/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 29/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2002 về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường Núi Sam, thị xà Châu Đốc, thị trấn Phú Hoà và đổi tên xà Phú Hoà thành xà Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.