List/Grid

Tag Archives: huyện Thạch Hà

Nghị định của Chính phủ số 22/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 22/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 22/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 về việc sáp nhập xà Thạch Thượng và thị trấn Cày, để thành lập thị trấn Thạch Hà thuộc huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.