List/Grid

Tag Archives: huyện Sông Hinh

Nghị định của Chính Phủ số 95/2003/NĐ-CP ngày 20/08/2003

Nghị định của Chính Phủ số 95/2003/NĐ-CP ngày 20/08/2003

Nghị định của Chính Phủ số 95/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2003 về việc thành lập xà, phường thuộc các huyện Sông Hinh, Phú Hoà và thị xà Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên