List/Grid

Tag Archives: huyện Quan Sơn

Nghị định số 65/1999/NĐ-CP ngày 05-08-1999

Nghị định số 65/1999/NĐ-CP ngày 05-08-1999

Nghị định số 65/1999/NĐ-CP ngày 05-08-1999 của Chính phủ Quy định Điều chỉnh Đa giới Hành chính để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Quan Sơn, Mường Lát, Như Xuân và Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa