List/Grid

Tag Archives: huyện Nghĩa Hứng

Nghị định số 171/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 19/11/2007

Nghị định số 171/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 19/11/2007

Nghị định số 171/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 19/11/2007 về việc thành lập thị trấn Quỹ Nhất thuộc huyện Nghĩa Hứng, tỉnh Nam Định.