List/Grid

Tag Archives: huyện Hải Hà

Nghị định của Chính phủ số 59/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 59/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 59/2001/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2001 về việc chia huyện Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh thành hai huyện Hải Hà và huyện Đầm Hà.