List/Grid

Tag Archives: huyện Điện Bàn

Nghị định của Chính phủ số 85/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 85/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 85/2005/NĐ-CP ngày 7 tháng 7 năm 2005 về việc thành lập xã thuộc huyện Núi Thành và Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.