List/Grid

Tag Archives: huyện Đắkglei

Nghị định của Chính phủ số 40/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 40/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 40/2001/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2001 về việc thành lập các xà thuộc huyện Đắkglei và huyện Đắk tô, tỉnh Kon Tum. đổi tên xà Măng Xăng, huyện Đắk tô thành xà Tè xăng.