List/Grid

Tag Archives: huyện Đắk tô

Nghị định của Chính phủ số 76/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 76/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 76/2005/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2005 về việc thành lập xã thuộc huyện Đắk Tô và thành lập huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

Nghị định của Chính phủ số 40/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 40/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 40/2001/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2001 về việc thành lập các xà thuộc huyện Đắkglei và huyện Đắk tô, tỉnh Kon Tum. đổi tên xà Măng Xăng, huyện Đắk tô thành xà Tè xăng.