List/Grid

Tag Archives: hoa học và công nghệ

Quyết định số 09/2008/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa Học và Công Nghệ 01/08/2008

Quyết định số 09/2008/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa Học và Công Nghệ 01/08/2008

Quyết định số 09/2008/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa Học và Công Nghệ ngày 01 tháng 08 năm 2008 ban hành “quy định về việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết mới phát sinh ở địa phương.