List/Grid

Tag Archives: hoạt động Xã

Quyết định số 77/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 28/8/2008

Quyết định số 77/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 28/8/2008

Quyết định số 77/2008/QĐ-BVHTTDL do Bộ Văn Hoá, Thể Thao Và Du Lịch ban hành ngày 28 tháng 8 năm 2008 về việc ban hành quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của thư viện Xã, Phường, Thị trấn Bộ trưởng Bộ VănHoá, Thể Thao Và Du Lịch.