List/Grid

Tag Archives: hoạt động thể thao ngoại khoá

Quyết định 72/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 23/12/2008

Quyết định 72/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 23/12/2008

Quyết định 72/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tổ chức hoạt động thể thao ngoại khoá cho học sinh, sinh viên