List/Grid

Tag Archives: hoạt động thư viện

Nghị định số 72/2002/NĐ-CP

Nghị định số 72/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 72/2002/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2002 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thư viện.