List/Grid

Tag Archives: hoạt động tổ chức tài chính

Nghị định  số  165/2007/NĐ-CP do Chinh phủ ban hành ngày 15/11/2007

Nghị định số 165/2007/NĐ-CP do Chinh phủ ban hành ngày 15/11/2007

Nghị định số 165/2007/NĐ-CP do Chinh phủ ban hành ngày 15/11/2007 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều Nghị định số 28/2005/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam.