List/Grid

Tag Archives: hoạt động quốc phòng

Luật quốc phòng số 39/2005/QH11 do Quốc Hội ban hành ngày 14/06/2005

Luật quốc phòng số 39/2005/QH11 do Quốc Hội ban hành ngày 14/06/2005

Luật quốc phòng số 39/2005/QH11 do Quốc Hội ban hành ngày 14/06/2005 quy định chính sách quốc phòng, nguyên tắc, nội dung cơ bản về hoạt động quốc phòng; hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng.