List/Grid

Tag Archives: hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Quyết định số 85/2008/QĐ-BTC Của Bộ Tài chính ngày 06 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 85/2008/QĐ-BTC Của Bộ Tài chính ngày 06 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 85/2008/QĐ-BTC Của Bộ Tài chính ngày 06 tháng 10 năm 2008 về việc tạm ứng từ Ngân sách Nhà nước cho hoạt động kinh doanh xăng đối với các Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối.