List/Grid

Tag Archives: hoạt động đo đạc và bản đồ ở vùng biển

Nghị định số 12/2002/NĐ-CP

Nghị định số 12/2002/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 về hoạt động đo đạc và bản đồ.