List/Grid

Tag Archives: hoạt động dạy nghề

Quyết định số 86/2008/QĐ-TTg ngày 03/07/2008

Quyết định số 86/2008/QĐ-TTg ngày 03/07/2008

Quyết định số 86/2008/QĐ-TTg ngày 03 tháng 07 năm 2008 Thủ Tướng Chính Phủ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Nghị định số 139/2006/NĐ-CP ngày 20/11/2006

Nghị định số 139/2006/NĐ-CP ngày 20/11/2006

Nghị định số 139/2006/NĐ-CP ngày 20/11/2006 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ luật Lao động về mục tiêu, chương trình dạy nghề; tổ chức, hoạt động dạy nghề; doanh nghiệp với hoạt động dạy nghề; tuyển sinh và hợp đồng học nghề; thi, kiểm tra và thẩm quyền cấp bằng, chứng chỉ nghề; chính sách đối với dạy nghề; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề.

Nghị định của chính phủ số 02/2001/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 02/2001/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 02/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2001 quy định chi tiết thi hành bộ luật lao động và luật giáo dục về dạy nghề.