List/Grid

Tag Archives: hoạt động đường sắt

Luật đường sắt số 35/2005/QH11

Luật đường sắt số 35/2005/QH11

Luật đường sắt số 35/2005/QH11 do Quốc Hội thông qua ngày 14/06/2005 quy định về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt; phương tiện giao thông đường sắt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đường sắt; quy tắc, tín hiệu giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt; kinh doanh đường sắt.