List/Grid

Tag Archives: hoạt động của văn phòng đại diện của các tổ chức hợp tác nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định của Chính phủ số 06/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 06/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 06/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2005 về việc lập và hoạt động của văn phòng đại diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam.