List/Grid

Tag Archives: hoạt động của Thanh tra văn hóa thông tin

Nghị định của Chính phủ số 138/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 138/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 138/2005/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2005 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra văn hóa – thông tin.