List/Grid

Tag Archives: hoạt động của thanh tra tài chính

Nghị định của Chính phủ số 81/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 81/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 81/2005/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2005 về tổ chức và hoạt động của thanh tra tài chính.