List/Grid

Tag Archives: Hoạt động của Phòng Nội vụ Quận – Huyện

Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 19/01/2009

Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 19/01/2009

Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 19/01/2009 của UBND thành phố Hồ Chí Minh. Ban hành Quy chế (mẫu) về Tổ chức và Hoạt động của Phòng Nội vụ Quận – Huyện.