List/Grid

Tag Archives: hoạt động của Cơ sở bảo trợ Xã hội

Nghị  định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008

Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008

Nghị  định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể Cơ sở bảo trợ Xã hội. Nghị định này quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc, nuôi dưỡng từ 10 đối tượng trở lên.