List/Grid

Tag Archives: hoạt động của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch

Quyết định số 80/2008/QĐ-BVHTTDL  ngày 10/09/2008

Quyết định số 80/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 10/09/2008

Quyết định số 80/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch ngày 10/09/2008 ban hành Quy chế hoạt động Dân chủ trong hoạt động của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch