List/Grid

Tag Archives: hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi

Nghị định của Chính phủ số 140/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 140/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 140/2005/NĐ-CP ngày 11 thỏng 11 năm 2005 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.