List/Grid

Tag Archives: hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đo đạc và bản đồ

Nghị định của Chính phủ số 30/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 30/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 30/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đo đạc và bản đồ.