List/Grid

Tag Archives: Hiệp định Tài trợ số 4608-VN học

Thông tư liên tịch số 15/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29/01/2010

Thông tư liên tịch số 15/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29/01/2010

Thông tư liên tịch số 15/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29/01/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học giai đoạn 2010-2015.