List/Grid

Tag Archives: Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ăng-gô-la trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Quyết định 91/2008/QĐ-TTg ngày 10/07/2008

Quyết định 91/2008/QĐ-TTg ngày 10/07/2008

Quyết định 91/2008/QĐ-TTg do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 10/07/2008 về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ăng-gô-la trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.