List/Grid

Tag Archives: Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ các Tiểu Vương quốc Ảrập

Quyết định số 662/QĐ-TTg ngày 25/05/2009

Quyết định số 662/QĐ-TTg ngày 25/05/2009

Quyết định số 662/QĐ-TTg ngày 25/05/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ các Tiểu Vương quốc Ảrập thống nhất về khuyến khích và bảo hộ đầu tư.