List/Grid

Tag Archives: hiệm vụ và quyền hạn của thanh tra thể dục thể thao

Nghị định số 144/2004/NĐ-CP

Nghị định số 144/2004/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 144/2004/nđ-cp ngày 14 tháng 7 năm 2004 về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của thanh tra thể dục thể thao