List/Grid

Tag Archives: hành quy chế xem xét ngân sách địa phương

Nghị định của Chính Phủ số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/06/2003

Nghị định của Chính Phủ số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/06/2003

Nghị định của Chính Phủ số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương