List/Grid

Tag Archives: hành lý của người xuất cảnh

Nghị định số 66/2002/NĐ-CP

Nghị định số 66/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 66/2002/ND-CP ngày 01 tháng 7 năm 2002 quy định về định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế