List/Grid

Tag Archives: hàng hoá xuất khẩu

Quyết định số 1636/QĐ-TCHQ ngày 04/08/2008

Quyết định số 1636/QĐ-TCHQ ngày 04/08/2008

Quyết định số 1636/QĐ-TCHQ ngày 04/08/2008 của Tổng cục Hải Quanh ban hành quy trình kiểm tra, xác định trị giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006

Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006

Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 do Chính phủ ban hành quy định về xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, xuất xứ hàng hoá nhập khẩu.

Nghị định của Chính phủ số 102/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 102/2001/NĐ-CP

 Nghị định của Chính phủ số 102/2001/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2001quy định chi tiết về kiểm tra sau thông quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.