List/Grid

Tag Archives: hàng hóa quá cảnh

Quyết định số 48/2008/QĐ-BTC ngày 04/07/2008

Quyết định số 48/2008/QĐ-BTC ngày 04/07/2008

Quyết định số 48/2008/QĐ-BTC ngày 04/07/2008 của Bộ Tài Chính ban hành quy định áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.