List/Grid

Tag Archives: hàng hoá có khả năng gây mất an toàn

Thông tư số 19/2010/TT-BCT ngày 17/05/2010

Thông tư số 19/2010/TT-BCT ngày 17/05/2010

Thông tư 19/2010/TT-BCT ngày 17/05/2010 của Bộ Công Thương ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Thông tư số 11/2009/TT-BXD ngày 18/06/2009

Thông tư số 11/2009/TT-BXD ngày 18/06/2009

Thông tư số 11/2009/TT-BXD ngày 18/06/2009 do Bộ Xây Dựng ban hành quy định công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá kính xây dựng.