List/Grid

Tag Archives: hàng hóa cần tăng cường quản lý trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường;Thông tư 19/2009/TT-BKHCN ngày 30/06/2009;Thông tư 19/2009/TT-BKHCN;quản lý chất lượng sản phẩm

Thông tư 19/2009/TT-BKHCN ngày 30/06/2009

Thông tư 19/2009/TT-BKHCN ngày 30/06/2009

Thông tư 19/2009/TT-BKHCN ngày 30/06/2009 quy định các biện pháp quản lý chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa cần tăng cường quản lý trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.