List/Grid

Tag Archives: hàng hoa bị lưu giữ

Nghị định số 46/2006/NĐ-CP ngày 16/05/2006

Nghị định số 46/2006/NĐ-CP ngày 16/05/2006

Nghị định số 46/2006/NĐ-CP ngày 16/05/2006 do Chính phủ ban hành quy định trình tự, thủ tục xử lý đối với hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam theo quy định tại Điều 94 của Bộ luật Hàng hải Việt Nam (sau đây gọi chung là Bộ luật) để bảo đảm việc thanh toán tiền cước vận chuyển, tiền bồi thường do lưu tầu và các khoản chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa.