List/Grid

Tag Archives: Hà Nam nhiệm kỳ 1999 – 2004

Nghị định số 106/1999/NĐ-CP ngày 15-09-1999

Nghị định số 106/1999/NĐ-CP ngày 15-09-1999

Nghị định số 106/1999/NĐ-CP ngày 15-09-1999 của Chính phủ Quy định Phê chuẩn số đại biểu HĐND tỉnh; danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 1999 – 2004

Nghị định số 105/1999/NĐ-CP ngày 15-09-1999

Nghị định số 105/1999/NĐ-CP ngày 15-09-1999

Nghị định số 105/1999/NĐ-CP ngày 15-09-1999 của Chính phủ Quy định Phê chuẩn số đại biểu HĐND tỉnh; danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 1999 – 2004