List/Grid

Tag Archives: hợp tác xã

Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30 /10/2009

Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30 /10/2009

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động

Nghị định số 15/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 15/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 15/1997/NĐ-CP ngày 21/02/1997 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã

Nghị định số 16/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 16/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 16/1997/NĐ-CP ngày 21/02/1997 của Chính phủ về việc chuyển đổi, đăng ký Hợp tác xã và tổ chức hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã
   

Nghị định số 46/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 46/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 46/1997/NĐ-CP ngày 29/04/1997 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ mẫu hợp tác xã thủy sản

Nghị định số 41/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 41/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 41/1997/NĐ-CP ngày 29/04/1997 của Chính phủ ban hành Điều lệ mẫu Hợp tác xã thương mại

Nghị định số 167/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 16/11/2007

Nghị định số 167/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 16/11/2007

Nghị định số 167/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 16/11/2007 quy định mức lương tổi thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

Nghị định của Chính phủ số 88/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 88/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 88/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã.

Nghị định số 177/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 177/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 177/2004/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 12 tháng 10 năm 2004 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hợp tác xà năm 2003