List/Grid

Tag Archives: hợp tác với nước ngoài về pháp luật

Quyết định số 1766/QĐ-BTP ngày 08/09/2008

Quyết định số 1766/QĐ-BTP ngày 08/09/2008

Quyết định số 1766/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ngày 08/09/2008 phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị định của Chính Phủ số 78/2008/NĐ-Cp ngày 17/07/2008 về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật

Nghị định số 78/2008/NĐ-CP ngày 17/07/2008

Nghị định số 78/2008/NĐ-CP ngày 17/07/2008

Nghị định số 78/2008/NĐ-CP ngày 17/07/2008 của Chính phủ ban hành quy định đối với các hoạt động hợp tác về pháp luật của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với cơ quan chính phủ, tổ chức quốc tế liên chính phủ và tổ chức phi chính phủ nước ngoài.